Đề tham khảo THPTQG 2018 và gợi ý đáp án tất cả các môn

0
2

Đề tham khảo THPTQG 2018 và gợi ý đáp án sẽ liên tục được cập nhật dưới đây. Cùng theo dõi nhé!

Môn Toán

1 A 21 B 41 A  
2 B 22 A 42 B  
3 C 23 C 43 D  
4 A 24 B 44 A  
5 A 25 D 45 D  
6 A 26 D 46 A  
7 D 27 C 47 B
8 C 28 C 48 D
9 D 29 A 49 A
10 B 30 D 50 A
11 A 31 B
12 A 32 D
13 B 33 A
14 B 34 B
15 D 35 A
16 D 36 B
17 B 37 C
18 A 38 D
19 C 39 A
20 D 40 B

Môn Lí

1 A 21 C  
2 C 22 D  
3 C 23 D  
4 C 24 D  
5 D 25 A  
6 D 26 C  
7 D 27 C  
8 D 28 C  
9 B 29 B  
10 B 30 B  
11 A 31 A  
12 C 32 D
13 C 33 D    
14 C 34 D    
15 D 35 D    
16 D 36 C    
17 D 37 C    
18 D 38 C    
19 B 39 B    
20 B 40 B    

Môn Hóa

41 A 61 C  
42 B 62 B  
43 A 63 D  
44 C 64 B  
45 B 65 D  
46 C 66 B  
47 A 67 A
48 C 68 A
49 B 69 A
50 A 70 C
51 A 71 D
52 A 72 A
53 D 73 A    
54 C 74 C    
55 D 75 D    
56 A 76 B    
57 B 77 A    
58 A 78 D    
59 B 79 A    
60 B 80 A    

Môn Văn

Đề minh họa

Môn Anh

1 A 21 B 41 A  
2 D 22 B 42 D  
3 B 23 A 43 B  
4 C 24 C 44 B  
5 D 25 C 45 A  
6 B 26 B 46 B  
7 A 27 C 47 B
8 B 28 D 48 B
9 B 29 C 49 C
10 C 30 D 50 D
11 B 31 B
12 B 32 A
13 A 33 C
14 B 34 D
15 C 35 B
16 A 36 C
17 D 37 A
18 A 38 D
19 B 39 A
20 A 40 B

Môn Sinh

1 D 21 B  
2 C 22 C  
3 A 23 D  
4 A 24 B  
5 B 25 D  
6 B 26 B  
7 B 27 B  
8 A 28 C  
9 D 29 A  
10 A 30 C  
11 A 31 B  
12 A 32 B
13 D 33 A    
14 B 34 B    
15 B 35 B    
16 C 36 C    
17 A 37 B    
18 B 38 D    
19 C 39 C    
20 A 40 B    

Môn Sử

1 B 21 B
2 A 22 D
3 B 23 B
4 B 24 B
5 C 25 C
6 A 26 A
7 B 27 C
8 C 28 A
9 A 29 B
10 D 30 A
11 C 31 A
12 A 32 A
13 D 33 D
14 C 34 D
15 B 35 B
16 D 36 D
17 A 37 B
18 A 38 C
19 C 39 C
20 A 40 A

Môn Địa

41 B 61 D  
42 D 62 D  
43 A 63 D  
44 C 64 C  
45 A 65 D  
46 D 66 C  
47 A 67 C
48 D 68 D
49 D 69 B
50 D 70 B
51 A 71 A
52 D 72 C
53 B 73 A    
54 C 74 D    
55 D 75 D    
56 B 76 C    
57 D 77 A    
58 C 78 A    
59 D 79 A    
60 D 80 C    

Môn GDCD

81 C 101 C
82 A 102 B
83 A 103 D
84 C 104 A
85 C 105 D
86 A 106 A
87 C 107 A
88 C 108 A
89 A 109 C
90 B 110 B
91 A 111 D
92 C 112 B
93 B 113 C
94 D 114 B
95 D 115 B
96 B 116 D
97 D 117 B
98 B 118 D
99 A 119 C
100 A 120 C

 

Bình luận Facebook
Đề tham khảo THPTQG 2018 và gợi ý đáp án tất cả các môn
4.3 (86.2%) 100 votes