The association of southeast Asian nations – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài The association of southeast Asian nations.

I. Vocabulary

 1. – accelerate /ək’seləreit/ (v): thúc đẩy,đẩy nhanh
 2. – Buddhism /’budizm/(n): đạo Phật
 3. – Catholicism /kə’ɔlisizm/(n): đạo Thiên chúa
 4. – christianity/ˌkrɪstiˈænəti/(n): đạo Cơ- đốc
 5. – Islam /iz’lɑ:m; ‘islɑ:m/ (n): đạo Hồi
 6. – justice /’dʒʌstis/ (n): sự công bằng
 7. – currency /’kʌrənsi/ (n): đơn vị tiền tệ
 8. – diverse /daɪˈvɜːs(a):gồm nhiều loại khác nhau
 9. – forge /fɔ:dʒ/ (v): tạo dựng
 10. – namely /ˈneɪmli/ (adv): cụ thể là; ấy là
 11. – realization /,riəlai’zei∫n/ (n): sự thực hiện
 12. – culture /’kʌlt∫ə/ (n): văn hoá
 13. – average /ˈævərɪdʒ/ (n): trung bình
 14. – adopt /əˈdɒpt/ (v): kế tục, chấp nhận, thông qua
 15. – vision /’viʒn/(n): tầm nhìn rộng
 16. – lead /li:d/ (v): lãnh đạo
 17. – enterprise /’entəpraiz/ (n):công trình, sự nghiệp
 18. – GDP (Gross Domestic Product) : tổng sản lượng nội địa
 19. – series /’siəri:z/ (n): loạt,chuỗi
 20. – socio-economic (a): thuộc kinh tế xã hội
 21. – stability /stə’biləti/ (n): sự ổn định
 22. – thus /đʌs/: như vậy, như thế
 23. – integration /,inti’grei∫n/(n): sự hoà nhập,hội nhập

 II. Grammar.

Mnh đề trng t ch thi gian:

Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thường đi với những liên từ như : when, before, after, us. while, since, until, as soon as,  every time (that), the moment (that), the minute (that), as /so long as (bao lâu), just us, just after,…

Các dạng động từ ở mệnh đề thời gian:

 • Thì Tương lai đơn chuyển thành Thì Hiện lại đơn.
 • Thì Hiện tại điều kiện chuyển thành Quá khứ đơn.
 • Thì  tương  lai  hoàn  thành chuyển thành Hiện tại hoàn thành.

AFTER, BEFORE, WHEN, SINCE có thể được theo sau bởi danh động từ.

WHILE  – AS: chỉ sự kiện diễn biến trong một khoảng thời gian ngắn, thường đi với Thì Tiếp diễn.

Khi nhấn mạnh sự kiện xảy ra ngay sau sự kiện khác, chúng ta dùng JUST /AFTER/AS, IMMEDIATELY. THE MINUTE (that), the MOMENT (that), ..

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.