Hóa 10 – Bổ trợ kiến thức môn Hóa lớp 10

Hóa 10 – Bổ trợ kiến thức môn Hóa lớp 10

STT Các chủ đề của môn hóa học lớp 10
1 Các lý thuyết về thành phần nguyên tử
2 Hạt nhân nguyên tử là gì? Lý thuyết về nguyên tố hóa học
3 Đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
4 Lý thuyết về sự chuyển động của electron trong nguyên tử
5 Lý thuyết về lớp và phân lớp electron
6
7 Lý thuyết về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học
8 Lý thuyết về sự biến đổi đại lượng vật lý của cá nguyên tố hóa học
9
10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
11 Liên kết hóa học là gì? Liên kết ion là gì?
12 Liên kết cộng hóa trị là gì?
13 Tính chất của tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử
14 Lý thuyết về hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
15 Số oxi hóa là gì? Quy tắc số ion hóa
16 Cách lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử
17 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
18 Tính chất hóa học của Clo
19 Tính chất Hiđro clorua – Axit clohiđric
20 Flo và các hợp chất của Flo
21 Iot và các hợp chất của Iot
22 Lý thuyết khái quát về nhóm oxi
23 Oxi và tính chất hóa học của oxi
24 Tính chất của ozon và hiđro peoxit
25 Tính chất hóa học của lưu huỳnh