Số oxi hóa là gì? Quy tắc số ion hóa – Môn Hóa lớp 10

0

1. Hóa trị

Trong các hợp chất ion, hóa trị (điện hóa trị) chính bằng điện tích của ion đó.

Trong hợp chất cộng hóa trị, hóa trị (cộng hóa trị) bằng số liên kết của nguyên tử nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác.

2. Số oxi hóa

Số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

Quy tắc số ion hóa:

  • Số ion hóa của ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.
  • Số ion hóa của hidro trong hợp chất bằng +1, trử H trong hidrua kim loại.
  • Số oxi hóa của oxi trong hợp chất bằng -2, trừ một số trường hợp như trong phân tử H2O2­ , K2O2…Nguyên tố O có số oxi hóa bằng -1
  • Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất bằng 0.
  • Tất cả các hợp chất đều trung hòa về điện, vì vậy tổng số oxi hóa trong hợp chất bằng không.
  • Tổng số oxi hóa của tất cả các nguyên tử trong ion đa nguyên tử bằng đúng điện tích của ion đó.