Liên kết cộng hóa trị là gì? – Môn Hóa lớp 10

0

1. Định nghĩa

Liên kết cộng hóa trị là liên kết hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hoặc nhiều cặp electron dùng chung.

  • Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử đơn chất

Liên kết được tạo thành giữa hai nguyên tử bằng cách góp electron để đạt cấu hình 8 electron giống khí hiếm gần nhất.

Ví dụ: Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử Nito đạt được cấu hình 8 electron giống khí hiếm Ar bằng cách mỗi nguyên tử góp 3 electron tạo thành electron chung.

Công thức electron: 

Công thức cấu tạo: N ≡ N

Các phân tử H2, O2, N2, Cl2.. được tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau) nên cặp electron chung không bị lệch về phía nguyên tử nào.

  • Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử hợp chất

Ví dụ : Phân tử hiđro clorua HCl.

– Trong phân tử hiđro, mỗi nguyển tử ( H và Cl) góp 1 electron tạo thành một cặp electron chung để tạo liên kết cộng hóa trị. Cặp electron liên kết bị lệch về phía Clo, ( Độ âm điện của Cl là 3,5 lớn hơn độ âm điện của H là 2,1 ) liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

Công thức electron

Công thức cấu tạo: H – Cl

  • Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị

Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị gọi là cộng hóa trị và bằng số liên kết mà nguyên tử nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác trong phân tử.

  • Dấu hiệu nhận biết liên kết cộng hóa trị có trong phân tử

Phân tử đơn chất và hợp chất được hình thành từ phi kim.

VD: O2, F2, H2, N2, F2O, HF, H2O,….

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học