Lý thuyết về lớp và phân lớp electron – Môn Hóa lớp 10

0

1. Lớp electron

Trong nguyên tử, các e được sắp xếp thành từng lớp, các lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các e có năng lượng gần bằng nhau được sắp xếp trên cùng 1 lớp.

– Các e ở lớp trong có sự liên kết chặt hơn e ở các lớp ngoài.

– Năng lượng của e lớp trong thấp hơn năng lượng của e lớp ngoài (năng lượng của e phụ thuộc vào số thứ tự của lớp).

– Thứ tự các lớp e được ghi bằng các số nguyên n = 1,2,3….,7

Tên lớp:          K         L          M        N         O         P          Q
Lớp K có n = 1 là lớp gần hạt nhân nhất, lớp Q có n=7  là lớp xa hạt nhân nhất.

2. Phân lớp electron

Mỗi phân lớp e chia thành các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường: s, p, d, f…

– Các e ở lớp trên cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau. Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó.Lớp thứ n có n phân lớp e. Tuy nhiên, trên thực tế, với các nguyên tố đã biết, chỉ có số e điền vào 4 phân lớp: s, p, d và f.

Các e ở phân lớp s được gọi là các electron s, các e ở phân lớp p được gọi là các electron p….