Chuyển động cơ – Môn lí lớp 10

0

1, Chuyển động cơ và chất điểm.

Một vật chuyển động được coi là 1 chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi. Khối lượng chất điểm là khối lượng của vật.

Chuyển động cơ của vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

Quỹ đạo của chuyển động là tập hợp tất cả các vị trí của 1 chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định.

2, Cách xác định vị trí của vật trong không gian.

Cách xác định vị trí của vật trong không gian: Ta chọn vật làm mốc và hệ trục tọa độ gắn với vật đó, thước đo để xác định tọa độ của vật.

Khi biết rõ quỹ đạo thì cần chọn một vật làm mốc và chiều dương trên quỹ đạo đó.

Hệ tọa độ một trục (khi vật chuyển động trên một đường thẳng)

Ở vị trí M, tọa độ của vật: 

Hệ tọa độ hai trục (khi vật chuyển động trên một đường con trong một mặt phẳng)

Ở vị trí M, tọa độ của vật: 

3, Cách xác định thời gian trong chuyển động.

Thời điểm bắt đầu đo thời gian là mốc thời gian (gốc thời gian).

Lấy mốc thời gian là thời điểm vật bắt đầu chuyển động thì số chỉ của thời điểm sẽ trùng với số đo của khoảng thời gian đã trôi qua kể từ mốc thời gian.

Hệ quy chiếu bao gồm:

  • Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật đó.
  • Một mốc thời gian và đồng hồ.