Định luật bảo toàn cơ năng – Môn vật lí lớp 10

0

I, Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

1, Định nghĩa

Tổng động năng và thế năng được gọi là cơ năng khi một vật chuyển động trong trọng trường.

2, Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

Khi vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác động của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng được bảo toàn.

3, Hệ quả.

Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường: Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại. Nếu động năng giảm thì thế năng tăng và ngược lại.

II, Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Trong quá trình chuyển động của vật, một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi gây ra bởi sự biến dạng lò xo đàn hồi thì cơ năng được tính bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật là một đại lượng bảo toàn: