Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực song song.

Vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng khi hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều: 

Đường thẳng mang vecto lực là giá của lực.

Ta có thể xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng dựa vào điều kiện cân bằng trên bằng phương pháp thực nghiệm.

2, Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song.

Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy, ta trượt hai vật đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song:

  • Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba: 
  • Ba lực phải có giá đồng phẳng và đồng quy.