Tổng hợp và phân tích lực, điều kiện cân bằng của chất điểm – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Lực và cân bằng lực.

Đại lượng vecto đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác được gọi là lực. Kết quả gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

Khi ta tác dụng đồng thời vào một vật mà không gây ra gia tốc cho vật thì đó là các lực cân bằng.

Gía của lực là đường thẳng mang vecto lực: 

Hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều là hai lực cân bằng.

Đơn vị đo của lực: Niutơn (N).

2, Tổng hợp lực.

Tổng hợp lực là khi ta thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế gọi là hợp lực.

Theo quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy tạo thành hai cạnh của hình bình hành thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

3, Điều kiện cân bằng của chất điểm.

Để một chất điểm đứng yên không cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó bằng 0:

4, Phân tích lực.

  • Phân tích lực là khi thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như hai lực đó.
  • Ta chỉ phân tích lực được khi biết lực đó có tác dụng cụ thể theo hai phương nào.