Hệ thống hóa về hiđrocacbon – Môn hóa lớp 11

0

1, Cấu tạo phân tử và đặc điểm cấu tạo của hidrocacbon.

  Ankan Anken Ankin Ankynbenzen
CTPT
Đặc điểm cấu tạo Chỉ có liên kết đơn Có 1 liên kết đôi C=C Có một liên kết ba Có vòng benzen
Đồng phân Mạch cacbon Mạch cacbon
Vị trí liên kết đôi
Hình học
Mạch cacbon
Vị trí liên kết ba
Mạch cacbon của nhánh ankyl
Vị trí tương đối của các nhóm ankyl
Lí tính Ở điều kiện thường từ C1 đến C4 là chất khí, C5 đến C17 là chất lỏng.
Không tan.
Không tan trong nước.
Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng dần khi phân tử khối tăng.

 

2, Tính chất hóa học của hidrocacbon.

Ankan Anken Ankin Ankylbenzen
Phản ứng thế
Phản ứng thế với halogen
Phản ứng thế bằng ion kim loại Phản ứng thế halogen, nitro hóa
Phản ứng tách
Phản ứng đehiđro hóa, crackinh
Phản ứng cộng Phản ứng với halogen, HX, H2
Phản ứng với halogen, HX, H2 theo hai giai đoạn
 Phản ứng với H2, Cl2
Phản ứng trùng hợp Phản ứng Phản ứng đime hóa, trime hóa
Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn (với KMnO4)
Phản ứng Phản ứng
Benzen không làm mất màu
Ankylbenzen làm mất màu khi đun nóng
Phản ứng cháy nCO2 2O nCO2=nH2O nCO2>nH2O nCO2>nH2O

 

3, Sự chuyển hóa giữa các hidrocacbon.