Endangered species – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Endangered species.

I. Vocabulary

 1. – bared teeth (n): răng hở
 2. – be driven to the verge of… :bị đẩy đến bờ của…..
 3. – biologist /bai’ɔlədʒist/ (n): nhà sinh vật học
 4. – deforestation /di,fɔris’tei∫n/ (n): sự phá rừng
 5. – derive (from) /di’raiv/ (v): bắt nguồn từ
 6. – enact /ɪˈnækt/ (v): ban hành (đạo luật)
 7. – gorilla /gə’rilə/ (n): con khỉ đột
 8. – habitat /ˈhæbɪtæt/ (n):môi trường sống,chỗ ở (người)
 9. – leopard /’lepəd/ (n): con báo
 10. – parrot /ˈpærət/ (n): con vẹt
 11. – reserve /ri’zə:v/ (n): khu bảo tồn, (v): dự trữ
 12. – rhinoceros /rai’nɔsərəs/ (n): con tê giác
 13. – sociable /’sou∫əbl/ (a): dễ gần gũi, hoà đồng
 14. – urbanization /,ə:bənai’zei∫n/ (n): sự đô thị hoá
 15. – vulnerable /’vʌlnərəbl/ (a): dẽ bị tổn thương
 16. – wildlife /’waildlaif/ (n): động vật hoang dã
 17. – worm /wə:m/ (n): sâu, trùng
 18. – fertile /’fə:tail/ (a): màu mỡ
 19. – awareness /əˈweənəs/ (a): nhận thức về ai/cái gì
 20. – conservation /,kɔnsə:’vei∫n/ (n): sự bảo tồn
 21. – survive /sə’vaiv/ (v): sống sót; còn lại
 22. – develop /di’veləp/ (v): phát triển
 23. – essential /ɪˈsenʃl/ (a): cần thiết,chủ yếu, (n): yếu tố cần thiết
 24. – project /’prədʒekt/ (n): dự án, kế hoạch
 25. – fashionable /’fỉ∫nəbl/ (a): lịch sự, sang trọng
 26. – livelihood /’laivlihud/ (n): cách kiếm sống
 27. – numerous /’nju:mərəs/ (a): đông đảo
 28. – poach /pout∫/ (v): săn trộm, xâm phạm
 29. – endanger /in’deindʒə(r)/ (v):gây nguy hiểm
 30. – extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n): duyệt chủng
 31. – globe /gloub/ (n): quả cầu
 32. – damage /ˈdæmɪdʒ/ (v): gây tổn hại,(n): sự thiệt hại
 33. – contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): làm bẩn, làm nhiễm (bệnh)

 II. Grammar.

*May – Might: có lẽ, có thể

 • Diễn tả điều có thể xảy ra hoặc không chắc chắn xảy ra.
 • Dùng trong câu yêu cầu lịch sự, hoặc cho phép.
 • Dùng cho lời chúc hay diễn tả niềm hi vọng.

*Must – mustn’t: phải, chắc, nên,..

 • Diễn tả sự bắt buộc, cần thiết.
 • Diễn tả phỏng đoán, kết luận có chứng cứ ở hiện tại.
 • Diễn tả lời khuyên có tính cần thiết.
 • Diễn tả sự ngăn cấm.

*Needn’t: không cần, không phải.

*Phân biệt giữa Must và Have to.

 • Must thể hiện sự cần thiết hay bắt buộc có tính chủ quan.
 • Have to thể hiện sự cần thiết hay bắt buộc có tính khách quan.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.