Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180° – Môn Toán lớp 10

0

1, Định nghĩa

2, Tính chất

Hai góc bù nhau thì có sin bằng nhau còn cos, tan, cot thì đối nhau:

3, Bảng giá trị lượng giác của một góc đặc biệt

Một số công thức cần nhờ:

4. Góc giữa 2 vectơ