Life in the future – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Future Jobs.

GIẢI PHÁP HỌC TỐT 12

XUẤT PHÁT SỚM ĐỖ ĐẠI HỌC SỚM

✅ Lộ trình chuẩn 4 bước: Học – Luyện – Hỏi – Kiểm Tra

✅ Cung cấp hệ thống bài giảng, chuyên đề, phủ trọn kiến thức THPT

✅ Trang bị phương pháp, chiến thuật làm bài tự luận, trắc nghiệm

✅ Kho bài tập, đề kiểm tra khổng lồ ở mọi học lực

✅ Đội ngũ giáo viên nổi tiếng, giàu kinh nghiệm

 1. – pessimistic /,pesi’mistik/ (a): bi quan
 2. – optimistic /,ɔpti’mistik/ (a): lạc quan
 3. – terrorist /terərist/(n): quân khủng bố
 4. – harmony /’hɑ:məni/ (n): sự hoà hợp
 5. – unexpected /,ʌniks’pektid/ (a): bất ngờ, gây ngạc nhiên
 6. – contribute /kən’tribju:t/ (v): đóng góp
 7. – incredible /in’kredəbl/ (a): không thể tin được
 8. – centenarian /,senti’neəriən/ (n): người sống trăm tuổi
 9. – eternal /i:’tə:nl/ (a): vĩnh cửu,bất diệt
 10. – eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ (v): nhổ rễ;(a): bị tiêu huỷ
 11. – depression /di’pre∫n/ (n): sự suy yếu
 12. – instead of /in’sted/: thay cho,thay vì
 13. – micro-technology /ˈmaɪkrəʊ/ /tekˈnɒlədʒi/ (n): công nghệ vi mô
 14. – destroy /di’strɔi/ (v): phá hoại,triệt phá
 15. – factor /ˈfæktə(r)/ (n): nhân tố
 16. – threaten /ˈθretn/ (v): đe doạ
 17. – high-tech (a): sản xuất theo công nghệ cao
 18. – proper /’prɔpə/ (a): thích hợp
 19. – telecommunications /,telikə,mju:ni’kei∫nz/ (n):viễn thông
 20. – materialistic /mə,tiəriə’listik/(a):quá thiên về vật chất
 21. – labour-saving /’leibə,seiviŋ/(a):tiết kiệm sức lao động
 22. – violent /’vaiələnt/ (a):mạnh mẽ,hung bạo,dữ dội
 23. – Demographic /,di:mə’grỉfik/ (a):(thuộc)nhân khẩu học
 24. – dramatic /drəˈmætɪk/(a): gây xúc động
 25. – Jupiter /dʒu:pitə/ (n): sao Mộc
 26. – citizen / ‘sitizn/(n): công dân
 27. – mushroom (n): nấm /’mʌ∫rum/
 28. – curable /’kjuərəbl/ (a): chữa khỏi được
 29. – cancer /ˈkænsə(r)/ (n): bệnh ung thư
 30. – conflict /’kɔnflikt/ (n): sự xung đột
 31. – pattern /ˈpætn/ (n): gương mẫu, mẫu mực
 32. – diagnostic /,daiəg’nɔstik/(a): chuẩn đoán

II. Grammar.

Mạo từ: A, AN, THE.

Mạo từ không xác định (indefinite articles): A, AN được dùng với danh từ số ít và đi với những trường hợp sau:

 • Danh từ chỉ nghề nghiệp.
 • Danh từ chỉ bệnh tật.
 • Danh từ được nói đến lần đầu.
 • Danh từ phân loại, giới thiệu.
 • Với cụm từ chỉ số lượng bất định : a couple, a little, a few, a lot of, a number of, a great deal of,…

Mạo từ xác định: THE.

 • Danh từ được nói đến lần thứ 2.
 • Danh từ chỉ sự duy nhất: the sun, the moon, the earth,…
 • Dùng trong so sánh hơn nhất.
 • Trước số thứ tự và những từ: next, last, same, right,…
 • Danh từ nhạc cụ.
 • Danh từ chỉ tên riêng và địa danh.
 • Danh từ phương hướng.
 • Danh từ được tạo bởi tính từ và phân từ.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.