Life in the future – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Future Jobs.

 1. – pessimistic /,pesi’mistik/ (a): bi quan
 2. – optimistic /,ɔpti’mistik/ (a): lạc quan
 3. – terrorist /terərist/(n): quân khủng bố
 4. – harmony /’hɑ:məni/ (n): sự hoà hợp
 5. – unexpected /,ʌniks’pektid/ (a): bất ngờ, gây ngạc nhiên
 6. – contribute /kən’tribju:t/ (v): đóng góp
 7. – incredible /in’kredəbl/ (a): không thể tin được
 8. – centenarian /,senti’neəriən/ (n): người sống trăm tuổi
 9. – eternal /i:’tə:nl/ (a): vĩnh cửu,bất diệt
 10. – eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ (v): nhổ rễ;(a): bị tiêu huỷ
 11. – depression /di’pre∫n/ (n): sự suy yếu
 12. – instead of /in’sted/: thay cho,thay vì
 13. – micro-technology /ˈmaɪkrəʊ/ /tekˈnɒlədʒi/ (n): công nghệ vi mô
 14. – destroy /di’strɔi/ (v): phá hoại,triệt phá
 15. – factor /ˈfæktə(r)/ (n): nhân tố
 16. – threaten /ˈθretn/ (v): đe doạ
 17. – high-tech (a): sản xuất theo công nghệ cao
 18. – proper /’prɔpə/ (a): thích hợp
 19. – telecommunications /,telikə,mju:ni’kei∫nz/ (n):viễn thông
 20. – materialistic /mə,tiəriə’listik/(a):quá thiên về vật chất
 21. – labour-saving /’leibə,seiviŋ/(a):tiết kiệm sức lao động
 22. – violent /’vaiələnt/ (a):mạnh mẽ,hung bạo,dữ dội
 23. – Demographic /,di:mə’grỉfik/ (a):(thuộc)nhân khẩu học
 24. – dramatic /drəˈmætɪk/(a): gây xúc động
 25. – Jupiter /dʒu:pitə/ (n): sao Mộc
 26. – citizen / ‘sitizn/(n): công dân
 27. – mushroom (n): nấm /’mʌ∫rum/
 28. – curable /’kjuərəbl/ (a): chữa khỏi được
 29. – cancer /ˈkænsə(r)/ (n): bệnh ung thư
 30. – conflict /’kɔnflikt/ (n): sự xung đột
 31. – pattern /ˈpætn/ (n): gương mẫu, mẫu mực
 32. – diagnostic /,daiəg’nɔstik/(a): chuẩn đoán

II. Grammar.

Mạo từ: A, AN, THE.

Mạo từ không xác định (indefinite articles): A, AN được dùng với danh từ số ít và đi với những trường hợp sau:

 • Danh từ chỉ nghề nghiệp.
 • Danh từ chỉ bệnh tật.
 • Danh từ được nói đến lần đầu.
 • Danh từ phân loại, giới thiệu.
 • Với cụm từ chỉ số lượng bất định : a couple, a little, a few, a lot of, a number of, a great deal of,…

Mạo từ xác định: THE.

 • Danh từ được nói đến lần thứ 2.
 • Danh từ chỉ sự duy nhất: the sun, the moon, the earth,…
 • Dùng trong so sánh hơn nhất.
 • Trước số thứ tự và những từ: next, last, same, right,…
 • Danh từ nhạc cụ.
 • Danh từ chỉ tên riêng và địa danh.
 • Danh từ phương hướng.
 • Danh từ được tạo bởi tính từ và phân từ.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.