Economic Reforms – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Economic Reforms.

I. Vocabulary

 1. – stagnant [‘stægnənt] (adj): trì trệ
 2. – inflation [in’flei∫n] (n): sự lạm phát
 3. – eliminate [i’limineit] (v): lọai bỏ, loại trừ
 4. – to eliminate sth/sb from sth
 5. – subsidy [‘sʌbsidi]: sự bao cấp
 6. – intervention [,intə’ven∫n] (n): sự can thiệp
 7. – state intervention (n): sự can thiệp của nhà nước
 8. – dissolve [di’zɔlv] (v): giải tán, giải thể
 9. – substantial [səb’stæn∫əl] (adj): đáng kể, lớn
 10. – dominate [‘dɔmineit] (v): chi phối, thống trị
 11. – commitment [kə’mitmənt] (n): lời hứa, lời cam kết
 12. -constantly [‘kɔnstəntli] (adv): thường xuyên, liên tục
 13. – to carry out: tiến hành
 14. – to be aware of: có ý thức về
 15. – National Congress: Đại Hội toàn quốc
 16. – to initiate [i’ni∫iit] (v): bắt đầu
 17. – overall [‘ouvərɔ:l] (adj): toàn diện
 18. – renovation [,renə’vei∫n] (n): sự đổi mới
 19. – to restructure [,ri:’strʌkt∫ə] (v): cơ cấu lại, sắp xếp lại
 20. – to raise [reiz] (v): nâng lên
 21. – sector [‘sektə] (n): khu vực
 22. – reform [ri’fɔ:m] (v): cải tổ, cải cách
 23. – to lead a life: sống một cuộc sống
 24. – to improve [im’pru:v] (v): cải tiến, cải thiện
 25. – situation [,sit∫u’ei∫n] (n): tình hình
 26. – measure [‘meʒə] (n): biện pháp
 27. – to promote [prə’mout] (v): đẩy mạnh
 28. – priority [prai’ɔrəti] (n): quyền ưu tiên
 29. – namely[‘neimli] (adv): cụ thể là
 30. – to produce [‘prɔdju:s]: sản xuất
 31. – production [prə’dʌk∫n] (n): sự sản xuất
 32. – product [‘prɔdəkt] (n): sản phẩm
 33. – productivity (n): năng suất
 34. – consumer goods [kən’sju:mə gudz] (n): hàng tiêu dùng
 35. – trade relation: mối quan hệ thương mại
 36. – to encourage [in’kʌridʒ] (v): khuyến khích
 37. – domestic [də’mestik] (adj): nội địa
 38. – to invest [in’vest] (v): đầu tư
 39. – investment (n): sự đầu tư, vốn đầu tư
 40. – subsequent [‘sʌbsikwənt] (n): đến sau, xảy ra sau
 41. – to reaffirm [‘ri:ə’fə:m] (v): tái xác nhận
 42. – administrative [əd’ministrətiv] (adj): hành chính
 43. – guideline[‘gaidlain] (n): nguyên tắc chỉ đạo
 44. – to adopt [ə’dɔpt] (v): chấp nhận, thông qua
 45. – to develop [di’veləp] (v): phát triển
 46. – development (n): sự phát triển
 47. – developed country (n): nước phát triển
 48. – developing country (n): nước đang phát triển
 49. – under-developed country (n): nước kém phát triển
 50. – Land Law (n): luật đất đai
 51. – Enterprises Law: Luật doanh nghiệp
 52. – to lay – laid – laid: đặt
 53. – legal ground (n): cơ sở pháp lý
 54. – efficient [i’fi∫ənt] (adj): có hiệu quả ≠inefficientadj): không có hiệu quả
 55. – co-operative (n): hợp tác xã
 56. – to expand [iks’pænd] (v): mở rộng
 57. – to undergo (v): trải qua
 58. – land use rights: quyền sử dụng đất
 59. – ethnic minority: người dân tộc thiểu số
 60. – to gain [gein] (v): giành được, đạt được

 II. Grammar.

Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ:

*Although/ Though/ Even though + clause, main clause .

= In spite of/ Despite the fact that clause, main clause

= Main clause + in spite of/ despite the fact that clause.

*In spite of/ Despite + N/ N phrase/ Gerund Phrase, clause.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.