Future Jobs – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Future Jobs.

I. Vocabulary

 1. – vacancy [‘veikənsi] (n): một vị trí hay chức vụ còn bỏ trống
 2. – resume [ri’zju:m] (n): bản lý lịch
 3. – recommendation [,rekəmen’dei∫n] (n): sự tiến cử, lời giới thiệu
 4. – jot down [dʒɔt daun] (v): ghi lại tóm tắt
 5. – keenness [ki:nnis] (n): sự say mê, sự nhiệt tình
 6. – be keen on sth/doing sth: say mê
 7. – qualification [,kwɔlifi’kei∫n] (n): văn bằng, bằng cấp
 8. – interview [‘intəvju:] (n): cuộc phỏng vấn
 9. – interviewer [‘intəvju:ə] (n): người phỏng vấn
 10. – interviewee [‘intəvju:’i:] (n): người được phỏng vấn
 11. – casual clothes [‘kæʒjuəl klouđz] (n): quần áo bình thường
 12. – honest [‘ɔnist] adj): chân thật
 13. – honesty [‘ɔnisti] (n) tính chân thật
 14. – self-confident [,self’kɔnfidənt] (adj): tự tin
 15. – to reduce [ri’dju:s] (v): giảm bớt
 16. – to create [kri:’eit] v): tạo nên
 17. – to find out: tìm ra, tìm hiểu
 18. – as much as possible: càng nhiều càng tốt
 19. – candidate [‘kændidit] (n): người xin việc
 20. – school certificate (n): bằng cấp = academic certificate (n)
 21. – previous [‘pri:viəs] (adj): trước thời gian, thứ tự, ưu tiên
 22. – to employ [im’plɔi] v): thuê, mướn – employer (n) = boss: chủ
 23. – nervous [‘nə:vəs] (adj): bồn chồn, lo lắng
 24. – sense of humour (n): óc hài hước
 25. – to avoid [ə’vɔid] v): tránh
 26. – to prepare [pri’peə] for: chuẩn bị cho
 27. – employee (n) = worker
 28. – employed (adj)
 29. – employment [im’plɔimənt] (n)
 30. – In addition to: thêm vào
 31. – neatly [‘ni:tli] (adv): gọn gàng
 32. – formally [‘fɔ:mlli] (adv): chính thức, trang trọng
 33. – to concentrate [‘kɔnsntreit] on: tập trung vào
 34. – to make real effort: hết sức cố gắng
 35. – technical [‘teknikl] (adj): chuyên môn
 36. – aspect [‘æspekt] (n): khía cạnh
 37. – to stress [stres]: nhấn mạnh
 38. – enthusiasm [in’θju:ziæzm] (n): sự hăng hái, sự nhiệt tình
 39. – preparation (n): sự chuẩn bị
 40. – stressful [‘stresfl] (adj): gây ra căng thẳng
 41. – particularly [pə,tikju’lærəli] (adv): đặc biệt là
 42. – sense of responsibility: ý thức trách nhiệm
 43. – to offer [‘ɔfə] v): cung cấp
 44. – disappointed [,disə’pɔintid] (adj): thất vọng – disappointment(n)
 45. – comment [‘kɔment] (n): lời phê bình
 46. – to advertise [‘ædvətaiz] v): quảng cáo
 47. – advertisement [əd’və:tismənt, ,ædvə’taizmənt] (n): sự quảng cáo
 48. – account [ə’kaunt] (n): bản kê khai, bản báo cáo
 49. – to note down : ghi chép
 50. – shortcomings [‘∫ɔ:t,kʌmiη] (n): khuyết điểm; nhược điểm
 51. – some pieces of advice: một vài lời khuyên

II. Grammar.

Mệnh đề quan hệ: Mệnh đề quan hệ có vai trò làm rõ nghĩa cho một danh từ đứng trước nó.

 • Who: Thay thế cho chủ ngữ chỉ người.
 • Whom: Thay thế cho tân ngữ chỉ người.
 • Whose: Dùng để thay thế cho tính từ sở hữu chỉ người.
 • Which: Dùng để thay thế cho chủ ngữ hoặc tân ngữ chỉ sự vật, sự việc; Mệnh đề quan hệ với đại từ “which” còn được sử dụng để làm rõ nghĩa cho cả mệnh đề trước đó.
 • That: Dùng để thay thế cho chủ ngữ hoặc tân ngữ chỉ người hoặc chỉ vật.
 • Where: Dùng để thay thế cho trạng từ chỉ nơi chốn.
 • When: Dùng để thay thế cho trạng từ chỉ thời gian.
 • Why: Dùng để thay thế cho cho nguyên nhân, lý do.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.