Lý thuyết về lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn – Môn Lí lớp 10

0

1, Lực hấp dẫn

Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật. Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn.

2, Định luật vạn vật hấp dẫn

  • Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng, ta có công thức sau:

+ m1, m2: khối lượng của hai chất điểm;

+ r: khoảng cách giữa hai chất điểm;

+ G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 : Hằng số hấp dẫn.

3, Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

+ Trọng lực mà Trái Đất tác dụng lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. Trọng lực đặt vào một điểm đặc biệt của vật, gọi đó là trọng tâm của vật. Công thức tính độ lớn của trọng lực như sau:

+ m: khối lượng của vật;

+ M và R: khối lượng và bán kính của Trái đất;

+ h: độ cao của vật so với mặt đất.

P = m.g nên:

Nếu vật ở gần mặt đất thì g sẽ được tính bằng .