Nhận biết một số ion trong dung dịch – Môn Hóa lớp 12

0

1, Thuốc thử với một số canion.

Cation

Thuốc thử

Hiện tượng

Na+ Thử màu ngọn lửa Ngọn lửa có màu vàng tươi
NH4+ Dung dịch kiềm và giấy quỳ tím ẩm NH3+↑  và làm xanh giấy quỳ tím ẩm
Ca 2+ Dung dịch chứa CO32- và CO2 CaCO3 ↓ và làm tan khi sục CO2
Ba2+ Dung dịch H2SO4 loãng ↓ trắng BaSO4 không tan trong axit dư
Fe2+ Dung dịch kiềm OH- hoặc NH3 ↓ màu trắng hơi xanh hòa nâu đỏ trong không khí
Fe+3 Dung dịch kiềm OH- ↓ màu nâu đỏ
Al+3 Dung dịch kiềm OH- ↓ Al(OH)3 trắng tan trong thuốc thử dư
Cu2+ Dung dịch NH3 (dư) Màu xanh lam + ↓ xanh lam tan trong NH3 thành ion phức Cu(NH3)4]2+ màu xanh đậm

 

2, Thuốc thử với một số anion.

Anion

Thuốc thử

Hiện tượng

NO3 Cu+ dung dịch H2SO4 loãng Dung dịch xanh lam, ↑ không màu, hóa nâu trong không khí
SO42 Dung dịch BaCl2+ môi trường H+ ↓ trắng không tan trong axit dư
CO3-2 Dung dịch H+ và nước vôi trong CO2 ↑, làm đục nước vôi trong
Cl- Dung dịch AgNO3+ môi trường H+ ↓ AgCl trắng không tan trong axit