Nhận biết một số chất khí – Môn Hóa lớp 12

0

Khí

Thuốc thử

Hiện tượng

SO2 Nước Brôm dư Làm nhạt màu nước brom
CO2 Nước vôi trong ↓ trắng (vẩn đục nước vôi trong)
NO Màu sắc+không khí Không màu, hóa nâu vào không khí
NH3 Thử mùi+ giấy quỳ tím Mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm
H2S Thử mùi +  dung dịch Cu2+; Pb2+ Mùi trứng thối + ↓ đen CuS và PbS