Phương sai và độ lệch chuẩn là gì? – Môn toán lớp 10

0

1, Phương sai.

Phương sai của bảng số liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của các số liệu so với số trung bình của nó.

Phương sai của bảng thống kê dấu hiệu x kí hiệu: 

+ Đối với phân bố tần số ghép lớp: 

Trong đó:

  • Giá trị trung tâm của lớp thứ i là: 
  • Số trung bình của bảng là: 

+ Đối với bảng phân bố rời rạc:

2, Độ lệch chuẩn.

Độ lệch chuẩn của bảng là căn bậc hai của phương sai bảng số liệu đó.

Độ lệch chuẩn của dấu hiệu x, kí hiệu là Sx.

Công thức viết gọn các phương sai: