Phương trình trạng thái của khí lí tưởng – Môn Vật lí lớp 10

0

1. Khí thực và khí lý tưởng

  • Khí lý tưởng tuân theo đúng các định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và Sác-lơ, còn khí thực chỉ tuân theo gần đúng các định luật này.
  • Ta có thể áp dụng các định luật về chất khí lý tưởng để tính áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí thực khi không yêu cầu độ chính xác cao.

2. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

Ta có: 

Độ lớn của hằng số này phụ thuộc vào khối lượng khí.

3. Quá trình đẳng áp

  • Quá trình đẳng áp: là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi.
  • Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp: Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Ta có:  

3. Đường đẳng áp

ĐN: Đường đẳng áp là đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi.

– Trong hệ tọa độ (V, T) đường đẳng áp là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

 

4. Độ không tuyệt đối

– Từ hình vẽ trên, ta thấy khi nhiệt độ dưới 0 K thì thể tích có giá trị âm, đây là điều không thể thực hiện được.

– Ken-vin đã đưa ra một nhiệt giai bắt đầu bằng nhiệt độ 0 K và 0 K gọi là độ không tuyệt đối.