Quá trình đẳng nhiệt là gì? Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt – Môn Vật lí lớp 10

0

1. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái

– Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trang thái: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.

  • Quá trình biến đổi trạng thái là quá trình biến đổi của lượng khí từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nếu biến đổi trạng thái mà còn một thông số không đổi thì quá trình đó được gọi là đẳng quá trình.

2. Quá trình đẳng nhiệt là gì?

Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái, trong đó nhiệt độ được giữ nguyên không đổi.

3. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt

Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt là: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Ta có: pV = const

4. Đường đẳng nhiệt

– Đường đẳng nhiệt là đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi.

– Trong hệ tọa độ (p, V) đường đằng nhiệt là đường hyperbol.