Cấu tạo chất và thuyết động học phân tử chất khí – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Cấu tạo chất

  • Cấu tạo chất:

+ Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.

+ Các phân tử chuyển động không ngừng.

+ Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

  • Lực tương tác phân tử:

+ Giữa các phân tử cấu tạo nên vật đồng thời có lực hút và lực đẩy, độ lớn của lực này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.

+ Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút và ngược lại.

  • Các thể rắn, lỏng, khí:

+ Ở thể khí, lực tương tác các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn.  Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng mà nó chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa, có thể nén được dễ dàng.

+ Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn rất mạnh nên có thể giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng xác định. Làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí này. Các vật rắn có thể tích và hình dạng xác định riêng.

+ Lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn. Các phân tử dao động quanh các vị trí cân bằng xung quanh. Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó.

2. Thuyết động học phân tử chất khí

  • Nội dung cơ bản của thuyết:

+ Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

+ Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động ngày càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.

+ Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.

  • Khí lí tưởng: chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khí và chạm được gọi là khí lí tưởng.