Quy tắc hợp lực song song cùng chiều là gì? – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Quy tắc tổng hợp hai lực cùng chiều

Định nghĩa: Hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều, có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

  • Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song:

+ Ba lực đó có giá đồng phẳng;

+ Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài;

+ Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong.