Tích vô hướng của 2 vectơ- Môn Toán lớp 10

0

1, Định nghĩa

2, Tính chất

3, Biểu thức tọa độ tích vô hương