Tổng hợp lý thuyết về lực ma sát – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Lực ma sát trượt

Định nghĩa: Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.

Đặc điểm của lực ma sát trượt:

  • Có hướng ngược với hướng của vận tốc;
  • Cóđộ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật;
  • Ta có: Fms = μt. N,
  • μt:  là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt.


2, Lực ma sát lăn

Định nghĩa: Lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc của vật rơi với bề mặt mà vật lăn trên đó để cản trở chuyển động lăn. Lực mà sát lăn rất nhỏ so với lực ma sát trượt.

3, Lực ma sát nghỉ

Định nghĩa: Lực ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật rơi với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó  khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.
Độ lớn của lực ma sát nghỉ: Có độ lớn cực đại, lớn hơn lực ma sát trượt.