Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại – Môn Hóa lớp 12

0

1, Vị trí của kim loại trong bàng tuần hoàn.

Trong số 110 nguyên tố hóa học đã biết bao gồm kim loại và phi kim, có tới gần 90 nguyên tố là kim loại.

Các nguyên tố kim loại có mặt ở:

  • Nhóm IA (trừ hidro) và IIA.
  • Nhóm IIA (trừ Bo) và một phần của các nhóm IVA,VA,VIA.
  • Các nhóm B (trừ IB đến VIIIB).
  • Họ lantan và actini, được xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng.

2, Cấu tạo của nguyên tử kim loại.

Nguyên tử của kim loại có ít electron ở lớp ngoài cùng: 1e, 2e, 3e.

Nguyên tử của nguyên tố kim loại có điện tích hạt nhân nhỏ hơn và bán kính nguyên tử lớn hơn so với nguyên tử của nguyên tố phi kim trong cùng một chu kì.

3, Cấu tạo mạng tinh thể kim loại (trừ thủy ngân lỏng).

  • Mạng tinh thể lập phương tâm điện có độ đặc khít 74% như: Cu, Ag, Au, Al,…
  • Mạng tinh thể lập phương tâm khối có độ đặc khít 68% như: Li, Na, K, V, Mo,…
  • Mạng tinh thể lục phương có độ đặc khít 74% như: Be, Mg, Zn,…

Liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của electron tự do là các liên kết kim loại.

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học lớp 12.