Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Môn Toán lớp 10

0

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Định nghĩa: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là:

ax + by ≤ c (1).

Trong đó a, b, c là các số thực; a và b không đồng thời bằng 0; x và y là các ẩn số.

Miền nghiệm của bất phương trình

Định nghĩa: Trong mặt phẳng tọa độ 0xy, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình (1) được gọi là miền nghiệm của nó.

Định lí: Đường thẳng ax + by = c (d) chia mặt phẳng tọa độ thành hai nửa mặt phẳng bờ là (d). Một trong hai nửa mặt phẳng đó (cả bở d) là miền nghiệm của bất phương trình ax + by ≤ c. Nửa mặt phẳng còn lại là miền nghiệm của bất phương trình ax + by ≥ c.

Biểu diễn miền nghiệm:

2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm một số bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y mà ta phải tìm các nghiệm chung của chúng. Mỗi nghiệm chung đó được gọi là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

B1. Biểu diễn nghiệm của các bất phương trình trên mặt phẳng Oxy

B2. Xác định phần chung của miền nghiệm các bất phương trình đã cho.