Xét dấu của nhị thức bậc nhất như thế nào? – Môn Toán lớp 10

0

1. Nhị thức bậc nhất

Định nghĩa: Nhị thức bậc nhất đối với x có dạng ax + b, trong đó a, b là hai số cho trước với a 0.

Phương trình bậc nhất ax + b = 0 (a 0);

f(x) = ax + b; x = -b/a là nghiệm của phương trình bậc nhất.

2. Dấu của nhị thức bậc nhất f(x) = ax + b (a 0)

f(x) > 0 khi nào?

f(x) = a(x + b/a)

TH1, x + b/a > 0 ⇔ x > -b/a -> dấu của f(x) cùng dấu với a

TH2, x + b/a < 0 ⇔ x < -b/a -> dấu của f(x) trái dấu với a

Bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất: