Các dạng toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

0

Tổng hợp các dạng toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số thường hay xuất hiện trong đề thi để các bạn tham khảo.

GIẢI PHÁP HỌC TỐT 12

XUẤT PHÁT SỚM ĐỖ ĐẠI HỌC SỚM

✅ Lộ trình chuẩn 4 bước: Học – Luyện – Hỏi – Kiểm Tra

✅ Cung cấp hệ thống bài giảng, chuyên đề, phủ trọn kiến thức THPT

✅ Trang bị phương pháp, chiến thuật làm bài tự luận, trắc nghiệm

✅ Kho bài tập, đề kiểm tra khổng lồ ở mọi học lực

✅ Đội ngũ giáo viên nổi tiếng, giàu kinh nghiệm

Tham khảo thêm:

Dạng 1: Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên đoạn [a;b]

Phương pháp làm bài:

– Bước 1: Tính y′ và giải phương trình y′=0 để tìm các nghiệm x1,x2,…xn  thỏa mãn điều kiện a≤x1<x2<…<xn≤b

– Bước 2: Tính các giá trị của f(a),f(x1),…,f(xn),f(b)

– Bước 3: So sánh các giá trị tính được ở phía trên và đưa ra kết luận:

  • Giá trị lớn nhất tìm được trong số các giá trị ở trên là giá trị lớn nhất M của hàm số trên [a;b]
  • Giá trị nhỏ nhất tìm được trong số các giá trị ở trên là giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên [a;b]

Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = x³ – 8x² + 16x – 9 trên đoạn [1; 3] 

Nhận xét: Hàm số f(x) liên tục trên [1;3]

Ta có đạo hàm y’= 3x²– 16x + 16

Do đó ta có:

 

Ví dụ 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x(x + 2).(x + 4).(x + 6) + 5 trên nửa khoảng [-4; +∞)

* Ta có: y = (x2 + 6x).(x2 + 6x + 8) + 5.

Ta đặt t = x² + 6x. Khi đó ta được y = t.(t + 8) + 5 = t² + 8t + 5

* Xét hàm số g(x)= x²  + 6x với x ≥ -4.

Ta có g'(x) = 2x + 6; g'(x) = 0 khi và chỉ khi x = -3

Lập bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên ta có t ∈ [-9; +∞)

* Yêu cầu của bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

y = h(t)= t² + 8t + 5 với t ∈ [-9; +∞).

* Ta có h'(t) = 2t + 8

h'(t) = 0 khi t = – 4; 

Lập bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta thấy:

Dạng 2: Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trên khoảng

Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên (a;b)

Phương pháp làm bài:

– Bước 1: Tính f′(x) và giải phương trình y′=0 để tìm các nghiệm x1,x2,…xn thỏa mãn điều kiện a≤x1<x2<…<xn≤b

– Bước 3: So sánh các giá trị tính được ở trên và đưa ra kết luận.

  • Nếu giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) trong số các giá trị ở trên là A hoặc B thì kết luận hàm số không có giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) trên khoảng (a;b)
  • Nếu giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) trong số các giá trị ở trên là f(xi), với i∈{1;2;…;n}thì kết luận hàm số đạt giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) bằng f(xi) khi x=xi
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Dạng 3: Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

Cho hàm số f(x) xác định và liên tục trên đoạn [a;b]

Phương pháp làm bài: (chỉ áp dụng cho một số những bài toán dễ dàng tìm được nghiệm của y′)

– Bước 1: Tính y′ và giải phương trình y′=0 để tìm các nghiệm x1,x2,…xn

– Bước 2: Tính các giá trị của f(a),f(x1),…,f(xn),f(b)

– Bước 3: Biện luận theo tham số để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [a;b]

– Bước 4: Thay vào điều kiện của bài cho để tìm m


Ví dụ 1: Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số sau trên đoạn [0;1] bằng -4. Chọn đáp án đúng.

A. m = 1 hoặc m = -1      B. m = 2 hoặc m = -2

C. m = 3 hoặc m = -3      D. m = 4 hoặc m = -4

Đạo hàm:

Do đó hàm số f(x) đồng biến trên [0;1]

Nên ta có: 

Theo giả thiết ta có: 

⇔ m² = 9 nên m = 3 hoặc m = -3

→ ta chọn đáp án C.

Ví dụ 2: Tìm giá trị thực của tham số a để hàm số f(x) = -x3 – 3x+ a có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-1; 1] là 0

  1. a = 2      B. a = 6
  2. a = 0      D. a = 4

Lời giải:

Đạo hàm f'(x) = -3x² – 6x

Xét phương trình:

→ ta chọn đáp án D.

Ví dụ 3: Cho hàm số sau: (với m là một tham số thực) thỏa mãn y =3

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. 3 < m < 4      B. 1 < m < 4

C. m > 4      D. m < -1

Lời giải: 

Đạo hàm: 

* Trường hợp 1.

Với m > -1 suy ra

 

nên hàm số f(x) nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Khi đó:

 

* Trường hợp 2.

Với m < -1 suy ra

do đó hàm số f(x) đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

Khi đó ta được

Vậy m = 5 là giá trị cần tìm và thỏa mãn với điều kiện m > 4.

→ ta chọn đáp án C.