Các nguyên lý của nhiệt động lực học – Môn Vật lí lớp 10

0

1. Nguyên lí I

Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

Ta có : ∆U = A + Q với quy ước về dấu của nhiệt lượng và công như sau :

Q > 0 : Vật nhận nhiệt lượng từ các vật khác.

Q < 0 : Vật truyền nhiệt lượng cho các vật khác.

A > 0 : Vật nhận công từ các vật khác.

A < 0 : Vật thực hiện công lên các vật khác.

2. Nguyên lí II

  • Cách phát biểu của Clau–đi-út : Nhiệt không thể truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
  • Cách phát biểu của Các-nô : Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.
  • Động cơ nhiệt

* Mỗi động cơ nhiệt phải có ba bộ phận cơ bản : nguồn nóng ; bộ phận phát động ; nguồn lạnh.

* Nguồn nóng cung cấp nhiệt lượng Q1 cho bộ phận phát động để bộ phận này chuyển hóa một phần thành công A, phần còn lại là nhiệt lượng Q2 truyền cho nguồn lạnh.

Hiệu suất của động cơ nhiệt là :