A Day in The Life of…- Môn Tiếng anh – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Cô Nguyễn Thị Mai Hương (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu về bài “A Day in The Life of…- Một ngày trong cuộc sống…”

A.  Từ vựng

go off = make a loud noise: đổ chuông

stop working/explode: dừng viêc/nổ (bom)

lead (the buffalo): dắt trâu

plough: cày

harrow: bừa

plot of land: mảnh đất

fellow: bạn đồng lứa

peasant = famer: nông dân

(local) tobacco: thuốc lào

repair: sửa chữa

pump: xả nước

do the transplanting: cấy lúa

crop = season: vụ mùa

contented with: hài lòng

B. Thì quá khứ

+ Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ.

+ Công thức: S + V(ed) + O

+ Dấu hiệu: yesterday, last week, last month, one week ago, in 1990, the day before yesterday, in march, on sunday, when i was born.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 10.