Động lượng, định luật bảo toàn động lượng – Môn Vật lí lớp 10

0

1, Động lượng

Khi một lực tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ∆t thì tích được định nghĩa là xung lượng của lực trong khoảng thời gian ∆t ấy.

Xung lượng của lực:

  • Khi một lực F→ tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ∆t thì tích F→.∆t được định nghĩa là xung lượng của lực F→ trong khoảng thời gian ∆t ấy. Đơn vị xung lượng của lực là N.s

Động lượng:

– Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc là đại lượng xác định bởi công thức:

– Động lượng là một vec tơ cùng hướng với vận tốc của vật.

– Đơn vị của động lượng là kilôgam mét trên giây (kg.m/s).

– Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó, ta có:

2, Định luật bảo toàn động lượng

  • Hệ cô lập:

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng.

  • Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.
  • Va chạm mềm:

Ta có công thức 

  • Chuyển động bằng phản lực: