Higher Education – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Higher Education.

I. Vocabulary

 1. – campus [‘kæmpəs] (n): khu sân bãi (của các trường trung học, đại học)
 2. – challenge [‘t∫ælindʒ] (v) (n): thách thức
 3. – challenging (adj): kích thích
 4. – blame [bleim] (v) : khiển trách
 5. – to blame sb/ sth for/ on sth
 6. – to daunt [dɔ:nt] (v)
 7. – daunting [‘dɔ:ntiη] (adj): làm thoái chí, làm nản chí
 8. – scary [‘skeəri] (adj) = frightening (adj); sợ hãi
 9. – mate [meit]: bạn bè
 10. – roommate (n): bạn cùng phòng
 11. – to apply [ə’plai] for: nộp đơn
 12. – application form (n): tờ đơn
 13. – applicant [‘æplikənt] (n): người nộp đơn
 14. – suddenly [‘sʌdnli] (adv): đột ngột
 15. – to fight back tears: gạt nước mắt
 16. – all the time = always: luôn luôn, lúc nào cũng
 17. – degrees Celsius [di’gri:z [‘selsiəs] (n): độ C
 18. – midterm [‘midtə:m] (n): giữa năm học (giữa học kỳ I)
 19. – to graduate [‘grædʒuət] from: tốt nghiệp
 20. – graduation (n): sự tốt nghiệp
 21. – over and over: nhiều lần; lặp đi lặp lại
 22. – amazing [ə’meiziη] (adj0: kinh ngạc, sửng sốt
 23. – academically [,ækə’demikəli] (adv): về mặt lý thuyết, thuần về lý thuyết
 24. – throughly [‘θʌrəli] (adv): hòan tòan
 25. – to take part in= to participate in: tham gia vào
 26. – engineering [,endʒi’niəriη] (n): khoa công trình
 27. – the Advanced Engineering: khoa công trình nâng cao
 28. – chance [t∫ɑ:ns] (n)=opportunity [,ɔpə’tju:niti] (n): cơ hội
 29. – creativity [,kri:ei’tiviti](n):óc sáng tạo, tính sáng tạo
 30. – creative (adj)
 31. – knowledge [‘nɔlidʒ] (n): kiến thức, sự hiểu biết
 32. – society [sə’saiəti] (n): xã hội
 33. – social (adj) [‘sou∫l](thuộc) xã hội
 34. – socially (adv): về mặt xã hội
 35. – to make friends: kết bạn
 36. – calendar [‘kælində] (n): lịch
 37. – rise [raiz] (n)=increase [‘inkri:s] (n): sự tăng
 38. – inflation [in’flei∫n] (n): sự lạm phát
 39. – speed [spi:d]: tốc độ
 40. – to get on very well with sb: hòa hợp với ai
 41. – to be in a place: đang ở một nơi
 42. – impression [im’pre∫n] (n): ấn tượng
 43. – impressive (adj)
 44. – exciting[ik’saitiη] (adj); hứng thú, lý thú
 45. – excited [ik’saitid] (adj):sôi nổi
 46. – to explain [iks’plein] to sb for sth: giải thích với ai về điều gì
 47. – explanation (n): sự giải thích
 48. – to follow: đi theo
 49. – existence [ig’zistəns] (n): sự tốn tại

II. Grammar.

Câu điều loại 0: Diễn tả các sự việc luôn đúng (sự thật hiển nhiên hoặc chân lý).

If + S + V/ V-s/-es, S + V/ V-s/-es

Câu điều kiện loại 1: Diễn tả những sự việc được cho rằng có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, và kết quả của nó.

If + S + V/ V-s/-es, S + will + V

Câu điều kiện loại 2: Diễn tả các giả định hoặc sự việc không có thật, không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai và kết quả của nó.

If + S + V-pI, S + would/could/might + V

Câu điều kiện loại 3: Nói về những sự việc đã không xảy ra trong quá khứ và kết quả có tính giả định của nó.

If + S + had + V-pII, S + would/could/might + have + V-pII

Câu điều kiện hỗn hợp: diễn đạt giả định về một điều “trái với sự thật trong quá khứ”, và kết quả muốn nói đến cũng trái ngược với sự thật ở hiện tại.

If + S + had + V-pII, S + would/ could/ might + V

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.