School Education System – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài School Education System.

I. Vocabulary

 1. – compulsory [kəm’pʌlsəri] (a)=mandatory/obligatory: bắt buộc
 2. – certificate [sə’tifikit] (n): chứng chỉ, giấy chứng nhận
 3. – certificate [sə’tifikeit] (v)
 4. – curriculum [kə’rikjuləm] (n): chương trình học
 5. – core [kɔ:] (a): chính yếu, chủ yếu
 6. – tuition fees [tju:’i∫n fi:z] (n): học phí
 7. – to educate [‘edju:keit] (v): giáo dục
 8. – general education: giáo dục phổ thông
 9. – secondary education: giáo dục trung học
 10. – state school : trường quốc lập
 11. – independent school : trường tư
 12. – public school: trường dân lập
 13. – system [‘sistəm] (n): hệ thống
 14. – schooling [‘sku:liη] (n): sự giáo dục ở nhà trường
 15. – to consist of: bao gồm
 16. – term [tə:m] (n): học kỳQhalf term: giữa kỳ
 17. – academic year [,ækə’demik jiə:]: năm học
 18. -level [‘levl] (n): mức độ, trình độ
 19. – education level (n): cấp học
 20. -national curriculum : chương trình giáo dục quốc gia
 21. -to be set : được đặt ra
 22. -government [‘gʌvnmənt] (n); chính phủ
 23. – to be made up: được tạo nên bởi
 24. – Design and Technology: thiết kế và kỷ thuật
 25. – Information Technology (n): môn công nghệ thông tin
 26. – Physical Education (n): môn giáo dục thể chất
 27. – a Modern Foreign Language : một môn ngôn ngữ hiện đại
 28. – core subjects: những môn học chủ đạo
 29. – national examination: kì thi quốc gia
 30. – General Certificate of Secondary Education (GCSE): kì thi TN THPT
 31. – stage [steidʒ] (n): giai đọan
 32. – pre-school (n): trước tuổi đi học
 33. – childcare environment (n): nhà trẻ
 34. – infant [‘infənt] (n0: trẻ con (dưới 7 tuổi)
 35. – to attend (v): tham dự
 36. – to put into force: có hiệu lực
 37. – detailed [‘di:teild] (adj): tỉ mỉ, nhiều chi tiết
 38. – course [kɔ:s] (n): khóa học
 39. – effectively [i’fektivli] (adv): có hiệu quả
 40. – to be divided [di’vaidid] into: được chia thành
 41. – to be separated [‘sepəreitid]: được tách ra
 42. – break [breik] (n): kỳ nghỉ ngắn
 43. – parallel [‘pærəlel] (adJ): song song
 44. – category [‘kætigəri] (n): loại
 45. – fee [fi:] (n): tiền thù lao, lệ phí
 46. – tuition fee (n): học phí
 47. – fee – paying (adj): trả học phí

II. Grammar.

Cách chuyển câu chủ động sang câu bị động:

 • Tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.
 • Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia động từ “to be” theo đúng dạng thì đó.

Cấu trúc câu bị động: S + dạng của động từ tobe + P2.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.