Hô hấp tế bào – Môn Sinh học – Lớp 10

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đinh Đức Hiền (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Hô hấp tế bào“.

I. Khái niệm hô hấp

 • Hô hấp là quá trình phân giải cacbonhidrat tạo thành CO2 và giải phóng năng lượng (ATP, nhiệt) cũng cấp cho các hoạt sống của cơ thể.
 • Nơi diễn ra hô hấp: ti thể.

II. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

1. Đường phân

 • Đường phân là quá trình phân giải glucozo đến axit piruvic.
 • Nơi diễn ra đường phân: tế bào chất.
 • Quá trình diễn ra: năng lượng được tạo ra dần dần qua nhiều phản ứng, glocozo được hoạt hóa sử dụng 2 ATP thu được 2ATP VÀ 2 NADH.

b. Chu trình Crep

 • Nơi diễn ra: trong chất nền của ti thể
 • Quá trình diễn ra: Khi có oxi, axit piruvic đi từ tế bào vào ti thể, axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị oxi hóa hoàn toàn.
 • Kết quả: 2ATP, 6CO2, 2FADH2 VÀ 8NADH.

c. Chuỗi truyền electron hô hấp.

 • Nơi diễn ra: màng trong ti thể.
 • Quá trình diễn ra:hidro tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyển đến chuỗi chuyền electron đến oxi tạo ra nước.
 • Kết quả:Một phân tử glocozo qua phân giải hiếu khí giả phóng ra nhiệt lượng và 38 ATP.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Sinh học lớp 10.