Home life – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Home life.

A. Reading:

 1. – shift [∫ift] (n): ca, kíp
 2. – night shif: ca đêm
 3. – biologist [bai’ɔlədʒist] (n): nhà sinh vật học
 4. – project [‘prədʒekt]: đề án, dự án
 5. – to join hands: nắm tay nhau, cùng nhau
 6. – caring (adj): quan tâm tới người khác; chu đáo
 7. – responsibility [ri,spɔnsə’biləti] (n): trách nhiệm
 8. – to take/assume the responsibility to sb for sth: chịu trách nhiệm với ai về điều gì đó
 9. – household chores (n); việc nhà, việc vặt trong nhà-
 10. – to run the household [‘haushould]: trông nom việc nhà
 11. – to leave home for school : đến trường
 12. – suitable [‘su:təbl] (adj): phù hợp
 13. – to rush to (v): xông tới, lao vào
 14. – to be willing (to do sth) : sẵn sàng làm cái gì
 15. – to give a hand: giúp một tay
 16. – eel [ i:l] (n): con lươn – eel soup: cháo lươn
 17. – attempt [ə’tempt]: sự cố gắng
 18. – to win a place at university: thi đỗ vào trường đại học
 19. – to take out the garbage: đổ rác
 20. – mischievous [‘mist∫ivəs] (adj): tinh nghịch, tai quái
 21. – mishief [‘mist∫if] (n): trò tinh nghịch, trò tinh quái
 22. to share one’s feeling: chia sẻ tình cảm với nhau
 23. – to come up : được đặt ra
 24. – frankly [‘fræηkli] (adv) thẳng thắn, trung thực
 25. – to feel + adj: cảm thấy
 26. – secure [si’kjuə] (adj): an tâm
 27. – separately (adv): riêng rẽ, tách biệt nhau
 28. – to shake hands: bắt tay
 29. – to play tricks (on sb): chơi xỏ ai.
 30. obedient (to sb/sth)[ə’bi:djənt](adj): biết vâng lời, ngoan ngõan, dễ bảo
 31. – obedience (n) /obediently (adv)
 32. – hard-working (adj): chăm chỉ
 33. – to mend [mend] (v): sửa chửa
 34. – close-knit [‘klousnit]:gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)
 35. – to support [sə’pɔ:t] : ủng hộ

II. Grammar.

Phân biệt thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành:

Thì quá khứ đơn Thì hiện tại hoàn thành
Công thức S + Vquá khứ. S + has/have + P2
Cách sử dụng Diễn là hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ hay có thời gian cụ thể.

Diễn tả hành động xảy ra suốt một thời gian trong quá khứ và đã chấm dứt.

Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ không rõ thời gian và còn tiếp diễn hoặc liên quan đến hiện tại.

Diễn tả hành động xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ và hiện tại vẫn còn.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 12.