International organizations – Môn Tiếng anh – Lớp 12

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài International organizations.

I. Vocabulary

 1. – appalled /əˈpɔːld/ (a): bị choáng
 2. – appeal /ə’pi:l/ (v): kêu gọi
 3. – dedicated /’dedikeitid/ (a): tận tụy,cống hiến
 4. – disaster-stricken /dɪˈzɑːstə(r) – /ˈstrɪkən/(a): bị thiên tai tàn phá
 5. – epidemic /,epi’demik/(n): bệnh dịch
 6. – wash (away) (v): quét sạch
 7. – wounded /’wu:ndid/ (a): bị thương
 8. – soldier /’souldʒə/ (n): người lính
 9. – arrest /ə’rest/ (v): bắt giữ
 10. – aim /eim/ (v): nhắm/ đề ra mục tiêu
 11. – relief /ri’li:f/ (n): sự trợ giúp
 12. – comprise /kəm’praiz/ (v): gồm có, bao gồm
 13. – impartial /im’pɑ:∫əl/ (a): công bằng, vô tư
 14. – neutral /’nju:trəl/ (n): nước trung lập
 15. – relieve /ri’li:v/ (v): an ủi
 16. – peacetime /’pi:staim/(n): thời bình
 17. – agency /’eidʒənsi/(n): cơ quan, tác dụng
 18. – stand for: là chữ viết tắt của cái gì.., tha thứ
 19. – stand in: đại diện cho
 20. – objective /ɔb’dʒektiv/ (n): mục tiêu
 21. – potential /pə’ten∫l/ (a): (n): tiềm năng
 22. – advocate /ˈædvəkeɪt/ (v): biện hộ
 23. – delegate /ˈdelɪɡət/(n): người đại diện
 24. – convention /kən’ven∫n/ (n): hiệp định
 25. – federation /,fedə’rei∫n/ (n): liên đoàn
 26. – emergency /i’mə:dʒensi/ (n): sự khẩn cấp
 27. – temporary /’temprəri/ (a): tạm thời,lâm thời
 28. – headquarters /’hed’kwɔ:təz/ (HQ) (n): sở chỉ huy
 29. – colleague /kɔ’li:g/ (n): bạn đồng nghiệp
 30. – livelihood /’laivlihud/ (n): cách kiếm sống
 31. – hesitation /,hezi’tei∫n/ (n): sự do dự
 32. – initiate /ɪˈnɪʃieɪt/(v): khởi đầu
 33. – tsunami /tsu’na:mi/(n): sóng thần

 II. Grammar.

*Động từ kép (PHRASAL VERBS – VERBALS): động từ kép là động từ cấu tạo bởi một động từ với một tiểu từ có một nghĩa mới.

Ex: look after: chăm sóc.

*Động từ kép có hai loại:

Động từ kép ai thể tách rời (separable verbals) : verb + adverb : động từ có thể được tách rời bởi túc từ. túc từ có thể là danh từ, có thể là đại từ. (object).
Động từ kép không thể tách rời (Inseparable verbals): túc từ luôn theo sau động từ kép.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 12.