Lý thuyết về cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song – Môn Vật lí lớp 10

0

 

1, C

ân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

Hai lực cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều cùng tác động lên một vật thì vật đó chịu tác động của hai lực cân bằng.

Giá của lực: là đường thẳng mang vectơ lực.

Người ta có thể xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng dựa trên điều kiện cân bằng bằng phương pháp thực nghiệm.

2, Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

  • Cách tổng hợp hai lực có giá đồng quy: Ta phải trượt hai vật đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy, sau đó áp dụng quy tắc hình bình hành để có thể tìm hợp lực.
  • Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác động của ba lực không song song:

Thứ nhất: Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy;

Thứ hai: Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba. Ta có công thức: