pH, Chất chỉ thị axit , bazơ – Môn Hóa học – Lớp 11

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về pH, Chất chỉ thị axit , bazơ.

I. Sự điện li của nước.

H2O là chất điện li rất yếu.

Pt điện li: H2O ⇔ H+ + OH

Tích số ion của H2O là hằng số chỉ phụ thuộc nhiệt độ: Ở 25OC, KH2O =[H+]. [OH ]=10-14    

Đối với dung dịch trung tính là nồng độ [H+] = [OH] = 10-7

Đối với dung dịch axit: nồng độ [H+] > [OH] hay [H+] = 10-7

Đối với dung dịch bazo: nồng độ [H+] < [OH] hay [H+] < 10-7

II. pH dung dịch, Chất chỉ thị axit , bazơ.

pH dung dịch dùng để biểu diễn Cm của các dung dịch axit, bazo loãng.

Chất chỉ thị axit , bazơ là chất có màu sắc biến đổi tương ứng với Ph dung dịch.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Hóa học lớp 11.