Phương trình là gì? Đại cương về phương trình – Môn Toán – Lớp 10

0

1, Phương trình 1 ẩn

Phương trình 1 ẩn có dạng: 

Tróng đó f(x) và g(x) là biểu thức cùng biến số x (f(x) là vế trái, g(x) là vế phải).

ĐKXĐ: Điều kiện của biến x để các biểu thức có nghĩa.

Một phương trình có thể có nghiệm, có thể vô nghiệm.

2, Phương trình nhiều ẩn

Phương trình x+ Y2 Z2  (trong đó, x, y, z là các ẩn của phương trình)

Phương trình chứa tham số: Là phương trình có chưa tham số (m, t) ngoài các ẩn của phương trình.

vd: mx2+2x+m-1 = 0 (m là tham số).

m = 0 => phương trình trở thành 2x – 1 – 0 (phương trình bậc nhất).

m=1 => phương trình trở thành x2 +2x (phương trình bậc 2)

3, Hai phương trình tương đương

Hai phương trình

f1(x)=g1(x) và f2(x)=g2(x) được gọi là tương đương khi chúng có tập nghiệm bằng nhau.

Định lý của phương trình tương đương: