Phương trình và hệ pt bậc 1 nhiều ẩn – Môn toán lớp 10

0

1, Phương trình bậc nhất hai ẩn.

Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y có dạng: ax+by=c

Trong đó: a,b,c là các số đã cho, a và b khác 0.

+ Nếu a≠0, b≠0 => Phương trình có vô số nghiệm.

Trong đó có nghiệm: 

Trên mặt phẳng tọa độ, tập nghiệm của phương trình được biểu diễn qua đồ thị: 

hay đường thẳng ax+by=c

+ Nếu a=0 và b≠0, cặp số (x;y) là một nghiệm của phương trình: 

Trên mặt phẳng tọa độ, tập nghiệm của phương trình được biểu diễn bằng đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm P

+ Nếu a≠0 và b=0, cặp (x;y) là nghiệm của phương trình: 

Trên mặt phẳng tọa độ, tập nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm Q.

3, Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: 

Nghiệm của hệ là nghiệm đồng thời của hai phương trình trong hệ (x0;y0)

Phương pháp giải hệ phương trình: Phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.

4, Hệ ba phương trình bậc nhất hai ẩn.

Ta dùng phương pháp cộng đại số để đưa hệ về phương trình tương đương có dạng tam giác.

Hoặc dùng phương pháp thế để đưa về giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.