Quá trình hình thành quần thể thích nghi – Môn sinh lớp 12

0

1, Thích nghi.

Thích nghi là khả năng của sinh vật có thể biến đổi hình thái, sinh lí, giải phẫu, phản ứng phù hợp với điều kiện sống giúp chúng tồn tại và phát triển.

2, Cơ chế di truyền của quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi.

Sự hình thành những đặc điểm thích nghi ở sinh vật chịu sự chi phối của 3 nhân tố:

  • Quá trình đột biến: cung cấp nguyên liệu ban đầu cho chọn lọc vì quá trình này tạo ra alen mới và các kiểu hình mới.
  • Quá trình giao phối tạo các tổ hợp gen thích nghi và phát tán đột biến có lợi.
  • Quá trình chọn lọc tự nhiên loại bỏ các kiểu hình bất lợi và củng cố các kiểu hình có lợi, tần số tổ hợp gen thích nghi tăng.

Vậy nên, quá trình hình thành thích nghi xảy ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào tốc độ sinh sản, áp lực chọn lọc tự nhiên, quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở từng loài.

3, Tính hợp lí tương đối trong quá trình hình thành quần thể thích nghi.

Trong hoàn cảnh nhất định, mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên nên điều này chỉ có ý nghĩa trong hoàn cảnh phù hợp. Một đặc điểm có lợi có thể trở thành bất lợi và bị thay thế nếu hoàn cảnh thay đổi.

Hiện tượng đa hình cân bằng là khi trong quần thể song song tồn tại một số loại kiểu hình ở trạng thái cân bằng ổn định, không dạng nào có ưu thế trội hẳn hơn để hoàn toàn thay thế các dạng khác.