Sự rơi tự do, các công thức tính sự rơi tự do của một vật – Môn Toán lớp 10

0

I, Định nghĩa và đặc điểm

Định nghĩa: Sự rơi tự do của một vật là sự rơi của một vật khi không chịu sức cản của không khí.

Đặc điểm:

+ Nếu sức cản của không khí không đáng kể thì vật trong không khí có thể xem vật rơi tự do.

+ Các vật rơi nhanh hay chậm không phải vì nặng nhẹ mà do sức cản của không khí là nguyên nhân làm vật rơi nhanh/chậm khác nhau.

+ Khi không có sức cản của không khí, các vật có hình dạng và khối lượng khác nhau đều rơi như nhau.

II, Tính chất của rơi tự do

+ Rơi tự do theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

+ Gốc tọa độ 0 trùng với vị trí bắt đầu rơi.

+ Gốc t = 0 lúc bắt đầu rơi.

+ Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng, nhanh dần đều.

+ Gia tốc trong chuyển động nhanh dần đều chính là gia tốc trọng trường của Trái đất, a = g

III, Công thức rơi tự do