Công thức tính tích của một vectơ với một số – Môn Toán lớp 10

0

1. Định nghĩa, tính chất

a, Định nghĩa

b, Tính chất

2. Trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác

a, Trung điểm của đoạn thẳng

Cho 2 điểm A và B, gọi I là trung điểm của AB, với điểm M bất kì ta có biểu thức: 

b, Trọng tâm của tam giác: Là giao của 3 đường trung tuyến trong tam giác. Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có:

3. Điều kiện để 2 vectơ cùng phương với nhau

4. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Để chứng mình 3 điểm ABC thẳng hàng, ta phải tìm 1 số k sao cho vectơ này bằng k lần vectơ kia.

5, Tổng kết