The Asian Games – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài The Asian Games.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

I. Vocabulary.

 1. aquatic sports (n) [ə’kwætik spɔ:ts]: thể thao dưới nước
 2. athletics (n) [æθ’letiks]: điền kinh
 3. decade (n)[‘dekeid]: thập kỷ (10 năm)
 4. enthusiasm (n) [in’θju:ziæzm]: sự hăng hái, nhiệt tình
 5. facility (n) [fə’siliti]: tiện nghi
 6. fencing (n) [‘fensiη]: đấu kiếm
 7. hockey (n) [‘hɔki]: khúc côn cầu
 8. host country (n) [houst ‘kʌntri]: nước chủ nhà
 9. intercultural knowledge(n) [intəkʌlt∫ərəl ‘nɔlidʒ]: kiến thức liên văn hóa
 10. medal (n) [‘medl]: huy chương vàng
 11. mountain biking (n) [‘mauntin baikiη]: đua xe đạp địa hình
 12. purpose (n) [‘pə:pəs]: mục đích
 13. wrestling (n) [‘resliη]: đấu vật
 14. bronze (n) [brɔnz]: đồng
 15. freestyle (n) [‘fri:stail]: kiểu bơi tự do
 16. gymnasium (n) [dʒim’neizjəm]: phòng thể dục dụng cụ
 17. gymnast (n) [‘dʒimnæst]: vận động viên thể dục
 18. gymnastics (n) [,dʒim’næstiks]: môn thể dục dụng cụ
 19. high jump (n) [‘haidʒʌmp]: nhảy cao
 20. long jump (n) [‘lɔη’dʒʌmp]: nhảy xa
 21. record (n) [‘rekɔ:d]: kỷ lục
 22. advertise (v) [‘ædvətaiz]: quảng cáo
 23. promote (v) [prə’mout]: quảng bá
 24. recruit (v) [ri’kru:t]: tuyển dụng
 25. upgrade (v) [ʌp’greid]: nâng cấp
 26. widen (v) [‘waidn]: mở rộng
 27. apply for (a job) (v) [ə’plai]: xin việc
 28. book (v) [buk]: mua vé trước
 29. rugby (n) [‘rʌgbi]: bóng bầu dục
 30. shooting (n) [‘∫u:tiη]: bắn súng
 31.  solidarity (n) [,sɔli’dærəti]: tình đoàn kết
 32. squash (n) [skwɔ∫]: bóng quần
 33. strength (n) [‘streηθ]: sức mạnh
 34. take place (v) [teik pleis]: diễn ra
 35. weightlifting (n) [‘weit’liftiη]: cử tạ

II. Grammar.

Mệnh đề quan hệ: Mệnh đề quan hệ có vai trò làm rõ nghĩa cho một danh từ đứng trước nó.

 • Who: Thay thế cho chủ ngữ chỉ người.
 • Whom: Thay thế cho tân ngữ chỉ người.
 • Whose: Dùng để thay thế cho tính từ sở hữu chỉ người.
 • Which: Dùng để thay thế cho chủ ngữ hoặc tân ngữ chỉ sự vật, sự việc; Mệnh đề quan hệ với đại từ “which” còn được sử dụng để làm rõ nghĩa cho cả mệnh đề trước đó.
 • That: Dùng để thay thế cho chủ ngữ hoặc tân ngữ chỉ người hoặc chỉ vật.
 • Where: Dùng để thay thế cho trạng từ chỉ nơi chốn.
 • When: Dùng để thay thế cho trạng từ chỉ thời gian.
 • Why: Dùng để thay thế cho cho nguyên nhân, lý do.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 11.