Sources of energy – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Sources of energy.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

I. Vocabulary.

 1. alternative (a): thay thế
 2. at the same time (exp): cùng lúc đó
 3. available (a): sẵn có
 4. coal (n) : than đá
 5. dam (n): đập (ngăn nước)
 6. electricity (n): điện
 7. energy (n): năng lượng
 8. exhausted (a) : cạn kiệt
 9. fossil fuel (n): nhiên liệu hóa thạch
 10. geothermal heat (n) : địa nhiệt
 11. windmill (n): cối xay gió
 12. abundant (a)[ə’bʌndənt]: dồi dào, phong phú
 13. convenient (a) [kən’vi:njənt]: tiện lợi
 14. enormous (a) [i’nɔ:məs]: to lớn, khổng lồ
 15. harmful (a)[hɑ:mful]: có hại
 16. hydroelectricity (n) [,haidrouilek’trisiti]: thủy điện
 17. nuclear reactor (n) [‘nju:kliə [ri:’æktə]: phản ứng hạt nhân
 18. radiation (n) [,reidi’ei∫n]: phóng xạ
 19. renewable (a) [ri’nju:əbl]: có thể thay thế
 20. run out (v) [rʌn’aut]: cạn kiệt
 21. ecologist (n) [i’kɔlədʒist]: nhà sinh thái học
 22. + ecology (n) [i’kɔlədʒi]: sinh thái học
 23. as can be seen (exp) [si:n]: có thể thấy
 24. consumption (n) [kən’sʌmp∫n]: sự tiêu thụ
 25. make up (v) [‘meikʌp]: chiếm (số lượng)
 26. conduct (v) [‘kɔndʌkt]: tiến hành
 27. experiment (n) [iks’periment]: cuộc thí nghiệm
 28. extraordinary (a) [iks’trɔ:dnri]: lạ thường
 29. overlook (v) [,ouvə’luk]: nhìn ra
 30. progress (n)[‘prougres]: sự tiến triển
 31. research (v) [ri’sə:t∫, ‘ri:sə:t∫]: nghiên cứu
 32. surround (v) [sə’raund]: bao quanh
 33. infinite (a) : vô hạn
 34. make use of (exp) : tận dụng
 35. nuclear energy (a): năng lượng hạt nhân
 36. plentiful (a): nhiều
 37. power demand (n): nhu cầu sử dụng điện
 38. release (v) : phóng ra
 39. reserve (n) : trữ lượng
 40. solar energy (n) : năng ượng mặt trời
 41. solar panel (n) : tấm thu năng lượng mặt trời

II. Grammar.

Mệnh đề quan hệ thay thế bởi phân từ và động từ nguyên mẫu.

Mệnh đề quan hệ chỉ được thay thế khi đại từ quan hệ là chủ ngữ.

 • Nếu động từ của mệnh đề quan hệ ở thì tiếp diễn hoặc thể bị động ta bỏ đại từ quan hệ và động từ tobe.
 • Nếu động từ chia theo chủ ngữ thì ta bỏ đại từ quan hệ, đưa về dạng nguyên thể và thêm đuôi ing.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 11.