Nature in danger – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài Nature in danger.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

 1. action (n) [‘æk∫n]: hành động
 2. affect (v) [ə’fekt]: ảnh hưởng
 3. Africa (n) [‘æfrikə]: châu Phi
 4. agriculture (n) [‘ægrikʌlt∫ə]: nông nghiệp
 5. cheetah (n)[‘t∫i:tə]: loài báo gêpa
 6. co-exist (v) [kou ig’zist]: sống chung, cùng tồn tại
 7. consequence (n) [‘kɔnsikwəns]: hậu quả
 8. destruction (n) [dis’trʌk∫n]: sự phá hủy
 9. dinosaur (n)[‘dainəsɔ:]: khủng long
 10. disappear (v) [,disə’piə]: biến mất
 11. effort (n)[‘efət]: nỗ lực
 12. endangered (a) [in’deindʒə(r)d]: bị nguy hiểm
 13. estimate (v)[‘estimit – ‘estimeit]: ước tính
 14. exist (v) [ig’zist]: tồn tại
 15. extinct (a) [iks’tiηkt]: tuyệt chủng
 16. habit (n) [‘hæbit]: thói quen
 17. human being (n)[‘hju:mən ‘bi:iη]: con người
 18. human race (n)[‘hju:mən’reis]: nhân loại
 19. in danger (exp) [‘deindʒə]: có nguy cơ
 20. industry (n) [‘indəstri]: công nghiệp
 21. interference (n) [,intə’fiərəns]: sự can thiệp
 22. make sure (v)[meik ∫uə]: đảm bảo
 23. nature (n) [‘neit∫ə]: thiên nhiên
 24. offspring (n) [‘ɔ:fspriη]: con cháu, dòng dõi
 25. planet (n) [‘plænit]: hành tinh
 26. fertilizer (n) [‘fə:tilaizə]: phân bón
 27. hunt (v) [hʌnt]: săn
 28. pesticide (n) [‘pestisaid]: thuốc trừ sâu
 29. threaten (v) [‘θretn]: đe dọa
 30. devastating (a) [‘devəsteitiη]: tàn phá
 31. maintenance (n) [‘meintinəns]: sự giữ gìn, duy trì
 32. preserve (v) [pri’zə:v]: bảo tồn
 33. scenic feature (n) [‘si:nik ‘fi:t∫ə] : đặc điểm cảnh vật
 34. abundant (a) [ə’bʌndənt]: dồi dào, phong phú
 35. coastal waters (n)[‘koustəl ‘wɔ:təz]: vùng biển duyên hải
 36. pollutant (n) [pə’lu:tənt]: chất gây ô nhiễm
 37. prohibit (v) [prə’hibit]: cấm
 38. rare (a) [reə]: hiếm
 39. responsible (a)[ri’spɔnsəbl]: có trách nhiệm
 40. result in (v) [ri’zʌlt]: gây ra
 41. scatter (v) [‘skætə]: phân tán
 42. serious (a) [‘siəriəs]: nghiêm trọng
 43. species (n) [‘spi:∫i:z]: giống, loài
 44. capture (v) [‘kæpt∫ə]: bắt
 45. cultivation (n) [,kʌlti’vei∫n]: trồng trọt
 46. cut down (v) [kʌt daun]: đốn, chặt (cây)
 47. discharge (v) [dis’t∫ɑ:dʒ]: thải ra, đổ ra
 48. discourage (v) [dis’kʌridʒ]: không khuyến khích

II. Grammar.

Lược bỏ đại từ quan hệ khi:

 • Đại từ quan hệ lược bỏ khi nó không đóng vai trò là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ.
 • Khi theo sau đại từ quan hệ là một chủ ngữ mới có động từ theo sau.
 • Khi động từ chính trong mệnh đề quan hệ ở dạng Ving.
 • Khi theo sau nó là một cụm giới từ.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 11.