The post office – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài The post office .

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

I. Vocabulary.

 1. advanced (a) [əd’vɑ:nst]: tiên tiến
 2. courteous (a) [‘kə:tjəs]: lịch sự
 3. equip (v) [i’kwip]: trang bị
 4. express (a) [iks’pres]: nhanh
 5. Express Mail Service (EMS) [iks’pres meil ‘sə:vis]: dịch vụ chuyển phát nhanh
 6. facsimile (n) [fæk’simili]: bản sao, máy fax
 7. graphic (n) [græfik]: hình đồ họa
 8. Messenger Call Service (n) [‘mesindʒə kɔ:l ‘sə:vis]: dịch vụ điện thoại
 9. notify (v) [‘noutifai]: thông báo
 10. parcel (n) [‘pɑ:s(ə)l]: bưu kiện
 11. press (n)[pres]: báo chí
 12. receive (v) [ri’si:v]: nhận
 13. recipient (n) [ri’sipiənt]: người nhận
 14. secure (a) [si’kjuə]: an toàn, bảo đảm
 15. service (n) [‘sə:vis]: dịch vụ
 16. spacious (a) [‘spei∫əs]: rộng rãi
 17. speedy (a) [‘spi:di]: nhanh chóng
 18. staff (n) [stɑ:f]: đội ngũ
 19. subscribe (v) [səb’skraib]: đăng ký, đặt mua
 20. surface mail (n) [‘sə:fis’meil]: thư gửi đường bộ hoặc đường biển
 21. technology (n)[tek’nɔlədʒi]: công nghệ
 22. thoughtful (a) [‘θɔ:tfl]: sâu sắc
 23. transfer (n;v) [‘trænsfə:]: chuyển
 24. transmit (v)[trænz’mit]: gửi, phát, truyền
 25. well-trained (a)[wel ‘treind]: lành nghề
 26. clerk (n) [klɑ:k]: thư ký
 27. fixed (a) [fikst]: cố định
 28. on the phone (exp) [foun]: đang nói chuyện điện thoại
 29. reduction (n) [ri’dʌk∫n]: sự giảm bớt
 30. rural network (n) [‘ruərəl ‘netwə:k]: mạng lưới nông thôn
 31. subscriber (n) [səb’skraib]: thuê bao
 32. upgrade (v) [ʌp’greid]: nâng cấp
 33. attitude (n) [‘ætitju:d]: thái độ
 34. director (n) [di’rektə]: giám đốc
 35. dissatisfaction (n) [di,sætis’fæk∫n]: sự không hài lòng
 36. picpocket (n) [‘pikpɔkit]: kẻ móc túi
 37. punctuality (n) [,pʌηkt∫u’æləti]: tính đúng giờ
 38. reasonable (a) [‘ri:znəbl]: hợp lý
 39. shoplifter (n)[‘∫ɔp’liftə]: kẻ cắp giả làm khách
 40. customer (n) [‘kʌstəmə]: khách hàng
 41. Flower Telegram Service (n) [‘flauə ‘teligræm ‘sə:vis]: dịch vụ điện hoa
 42. greetings card (n) [‘gri:tiηkɑ:d]: thiệp chúc mừng
 43. registration (n) [,redʒi’strei∫n]: sự đăng ký
 44. telephone line (n) [‘telifoun lain]: đường dây điện thoại
 45. advantage (n) [əd’vɑ:ntidʒ]: thuận lợi
 46.  capacity (n) [kə’pæsiti]: công suất
 47.  cellphone (n) [sel foun]: điện thoại di động
 48. demand (n) [di’mɑ:nd]: nhu cầu
 49.  digit (n) [‘didʒit]: chữ số
 50.  disadvantage (n) [,disəd’vɑ:ntidʒ]: bất lợi

II. Grammar.

Đại từ quan hệ:

 • Who: dùng để thay thế cho danh từ chỉ người,làm chủ ngữ trong câu.
 • Whom: dùng để thay thế cho danh từ chỉ người,làm tân ngữ trong câu.
 • Which: dùng để thay thế cho danh từ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.
 • That: dùng để thay thế cho danh từ chỉ người hoặc vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.
 • Whose: dùng để thay thế cho danh từ chỉ người thuộc quyền sở hữu.

Đại từ quan hệ có chức năng:

 • Dùng để thay thế cho danh từ ngay trước nó, liên kết các mệnh đề với nhau.
 • Đại từ quan hệ có hình thức không thay đổi theo động từ trong mệnh đề.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Tiếng anh lớp 11.