The wonders of the world – Môn Tiếng anh – Lớp 11.

0

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng cô Hương Fiona (giáo viên môn Tiếng anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về bài The wonders of the world.

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học 4 bước bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên suốt quá trình học tập của học sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

I. Vocabulary.

 1. base (n) [beis]: nền móng
 2. block (n)[blɔk]: khối
 3. burial (n) [‘beriəl]: sự mai táng
 4. chamber (n) [‘t∫eimbə]: buồng, phòng
 5. circumstance (n) [‘sə:kəmstəns]: tình huống
 6. construction (n) [kən’strʌk∫n]: công trình; sự xây dựng dựng
 7. enclose (v) [in’klouz]: tường, rào (xung quanh cái gì)
 8. entrance (n)[‘entrəns]: lối vào
 9. journey (n) [‘dʒə:ni]: cuộc hành trình
 10. mandarin (n)[‘mændərin]: vị quan
 11. man-made (a) [‘mæn’meid]: nhân tạo
 12. mysterious (a) [mis’tiəriəs]: huyền bí, bí ẩn
 13. pharaoh (n) [‘feərou]: vua Ai Cập cổ
 14. wonder (n) [‘wʌndə]: kỳ quan
 15. giant (a) [‘dʒaiənt]: khổng lồ
 16. ancient (a) [‘ein∫ənt]: cổ, thời xưa
 17. dynasty (n) [‘dinəsti]: triều đại
 18. magnificence (n) [mæg’nifisns]: vẻ tráng lệ, lộng lẫy
 19. world heritage (n) [‘heritidʒ]: di sản thế giới
 20. architecture (n) [‘ɑ:kitekt∫ə]: kiến trúc
 21. brief (a) [bri:f]: ngắn gọn, vắn tắt
 22. consist of (v)[kən’sist]: bao gồm
 23. in honour of (exp) [‘ɔnə]: để tưởng nhớ (tỏ lòng tôn kính)
 24. marble (n) [‘mɑ:bl]: cẩm thạch
 25. sandstone (n) [‘sændstoun]: sa thạch (đá do cát kết lại thành)
 26. statue (n) [‘stætju:]: tượng
 27. throne (n) [θroun]: ngai vàng
 28. wonder (n) [‘wʌndə]: kỳ quan
 29. giant (a) [‘dʒaiənt]: khổng lồ
 30. ancient (a) [‘ein∫ənt]: cổ, thời xưa
 31. dynasty (n) [‘dinəsti]: triều đại
 32. magnificence (n) [mæg’nifisns]: vẻ tráng lệ, lộng lẫy
 33. world heritage (n) [‘heritidʒ]: di sản thế giới
 34. architecture (n) [‘ɑ:kitekt∫ə]: kiến trúc
 35. brief (a) [bri:f]: ngắn gọn, vắn tắt
 36. consist of (v)[kən’sist]: bao gồm
 37. in honour of (exp) [‘ɔnə]: để tưởng nhớ (tỏ lòng tôn kính)
 38. marble (n) [‘mɑ:bl]: cẩm thạch
 39. sandstone (n) [‘sændstoun]: sa thạch (đá do cát kết lại thành)
 40. statue (n) [‘stætju:]: tượng
 41. throne (n) [θroun]: ngai vàng
 42. pyramid (n) [‘pirəmid]: kim tự tháp
 43. ramp (n) [ræmp]: đường dốc
 44. spiral (a) [‘spaiərəl]: hình xoắn ốc
 45. surpass (v) [sə:’pɑ:s]: vượt qua, trội hơn
 46. theory (n) [‘θiəri]: giả thuyết
 47. tomb (n) [tu:m]: mộ, mồ, mả
 48. treasure (n) [‘treʒə]: kho báu

II. Grammar.

Cấu trúc:

It is said that + Mệnh đề: dùng để tường thuật hoặc đưa tin.

Các động từ đi kèm như: thought (nghĩ); believed (tin rằng); understood (hiểu); considered (xem xét, cho là); reported (báo cáo); known (biết); expected (mong chờ); alleged (buộc tội).

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn tiếng Anh 11.